Portmeirion

Pomona Portmeirion Bowl Apricot

Medium size Pomona bowl apricot, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Bowl dark Plum

Medium size Pomona bowl dark plum, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 0

Additional information »

23.00 € Sold out
Pomona Portmeirion Bowl Peach
Pomona Portmeirion Bowl Peach

Medium size Pomona bowl peach, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Breakfast Cup & Saucer

Pomona breakfast cup & saucer with cherry decoration, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Coffee Cup & Saucer Peach

Pomona coffee cup & saucer with peach decoration, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Coffee Cup & Saucer Pearl

Pomona coffee cup & saucer with pearl decoration, Portmerion.
Good condition.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Creamer

Mint creamer with apricot model by Portmeirion, England.

In Stock: 2

Additional information »

Pomona Portmeirion Creamer Peach

Pomona creamer with peach decoration, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Deep Plate small dark Cherry

Small Pomona deep plate dark cherry, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Deep Plate small dark Plum

Small Pomona deep plate dark plum, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Deep Plate small Peach

Small Pomona peach deep plate, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 3

Additional information »

Pomona Portmeirion Deep Plate small Pearl

Small Pomona deep plate pearl, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Dessert Bowl small

Small Pomona dessert bowl, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 6

Additional information »

Pomona Portmeirion footed Serving Bowl

Small, footed Pomona serving bowl, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Footed Serving Plate

Footed serving plate with pearl decoration by Pomona -series, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Jar Pear

Pomona jar with wooden lid, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

22.00 € Sold out
Pomona Portmeirion Mug Apple
Pomona Portmeirion Mug Apple

Pomona mug apple, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Mug Blackberry

Pomona mug with blackberry decoration, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Mug dark Cherry

Pomona mug wit dar cherry decoration, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Mug Dark Plum

Pomona mug dark plum, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Mug Dark Plum

Pomona mug dark Plum, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Mug light Cherry

Pomona mug light cherry, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Mug light Plum

Pomona mug light plum, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

22.00 € Sold out
Pomona Portmeirion Mug Peach
Pomona Portmeirion Mug Peach

Pomona mug peach, Portmeirion.
Mint.

In Stock: -1

Additional information »

22.00 € Sold out
Pomona Portmeirion Mug Pearl
Pomona Portmeirion Mug Pearl

Pomona mug pearl, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Mug Red Currant

Pomona mug red currant, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Oven ware Bowl Apple

Pomona oven ware bowl apple, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Oven ware Bowl Pearl

Small Pomona oven ware bowl pearl, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Oven ware Bowl small

Small Pomona oven ware bowl red currant, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Pie Plate Plum

Pomona pie plate plum, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Plate 18,7 cm Apple

Apple Pomona plate, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Plate 18,7 cm Light Plum

Pomona plate Light plum, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Plate 18,7 cm Peach

Pomona plate Peach, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Plate 18,7 cm Redcurrant

Pomona Plate redcurrant, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Sauce Pitcher

Pomona sauce pitcher with pearl decoration, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Sauce Pitcher and Saucer

Pomona sauce pitcher & saucer with peach decoration, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Serving Plate Cherry

Half moon Pomona serving plate dark cherry, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Side Plate apricot

Pomona side plate with apricot decoration, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Side Plate Blackberry

Pomona side plate with blackberry decoration, Portmairion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Side Plate dark Cherry

Pomona side plate with dark cherry decoration, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 2

Additional information »

Pomona Portmeirion Side Plate Pearl

Pomona side plate with pearl decoration, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Spice Jar Apple

Pomona spice jar with apple decoration, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Spice Jar light Plum

Pomona spice jar with light plum decoration, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Spice Jar Peach Persikka

Pomona spice jar with peach decoration, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Tea Cup and Saucer Cherry

Pomona tea cup & saucer cherry, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 2

Additional information »

Pomona Portmeirion Tea Cup and Saucer dark Cherry

Pomona tea cup & saucer dark cherry, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 2

Additional information »

Pomona Portmeirion Tea Cup and Saucer dark Cherry

Pomona tea cup & saucer dark cherry, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Tea Cup and Saucer dark Plum

Pomona tea cup & saucer dark plum, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Tea Cup and Saucer Pearl

Pomona tea cup & saucer pearl, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 2

Additional information »

Pomona Portmeirion Tea Cup and Saucer Pearl

Pomona tea cup & saucer pearl, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Tea Cup and Saucer Plum

Pomona tea cup & saucer plum, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Tea Cup and Saucer Red Currant

Pomona tea cup & saucer red currant, Portmeirion.
Mint.

In Stock: 0

Additional information »

Pomona Portmeirion Tea Cup and Saucer Red Currant

Pomona tea cup & saucer red currant, Portmeirion.
Good condition.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Teabag Plate dark Plum

Pomona teabag plate dark plum, Portmeirion.
New.

In Stock: 1

Additional information »

Pomona Portmeirion Teabag Plate Pearl

Pomona teabag plate pearl, Portmeirion.
New.

In Stock: 1

Additional information »